Тайлан, судалгаа

Бонд болон ХБҮЦ

“Шунхлай” ХХК

50 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“Инвескор ББСБ” ХК

84 тэрбум төгрөгийн ХБҮЦ болон бондын хөтөлбөр

Үндсэн болон туслах андеррайтер

2021-2023

“Актив гарден” ХХК

10 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“ICREIT” хаалттай бонд

10 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“Цоба хаус” ХХК

6.6 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“Хан алтай ресурс” ХХК

45 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“Кэй Эй Майнинг” ХХК

10 тэрбум төгрөгийн хаалттай бондын хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2021

Хувьцаа

“Инвескор ББСБ” ХК

34.2 тэрбум төгрөгийн IPO болон FPO төсөл

Үндсэн болон туслах андеррайтер

2019-2022

“Монголын хөрөнгийн бирж” ХК

11.9 тэрбум төгрөгийн IPO хөтөлбөр

Үндсэн андеррайтер

2022

“Голомт банк” ХК

103.3 тэрбум төгрөгийн IPO төсөл

Үндсэн андеррайтер

2022

“Монложистикс холдинг” ХК

10.9 тэрбум төгрөгийн IPO төсөл

Туслах андеррайтер

2023

“Инновэйшн Инвестмэнт” ХК

8.3 тэрбум төгрөгийн IPO төсөл

Туслах андеррайтер

2023