Санхүүгийн тайлан

Компанийн нэр: “Инвескор Капитал ҮЦК” ХХК
Тайлант жил: 2023 оны 12 сарын 31

Орлогын тайлан /аудитлагдаагүй/
Үйл ажиллагааны орлого 3,163,180,503.42
Ерөнхий ба удирдлагын зардал (2,826,011,822.72)
Бусад орлого/(зардал) 49,713,007.45
Үйл ажиллагааны ашиг 386,881,688.15
Санхүүгийн орлого 81,701,725.63
Санхүүгийн зардал (357,601,898.11)
Татварын өмнөх ашиг/алдагдал 110,981,515.67
Орлогын албан татвар (9,146,782.56)
Тайлант жилийн ашиг/(алдагдал) 101,834,733.11

 

Санхүү байдлын тайлан /аудитлагдаагүй/
Эргэлтийн хөрөнгө 5,799,532,871.98
Эргэлтийн бус хөрөнгө 1,046,368,148.30
Нийт хөрөнгө 6,845,901,020.28
Нийт өр төлбөр 2,425,819,740.37
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 3,508,050,000.00
Хуримтлагдсан ашиг 912,031,279.91
Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч 6,845,901,020.28