Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх

Танай байгууллагын үнэ цэнийг хамгийн өндөрт байлгахад туслах богино, дунд, урт хугацааны санхүүгийн стратеги, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, хөрөнгийн бүтэц, санхүүжилтийн хувилбарууд, тэдгээрийн хэрэгжилт зэрэг корпорацын санхүүжилтийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

Хөрөнгө оруулалтын зөвлөх үйлчилгээ авсан харилцагчид