Шагнал, урамшуулал

“Bloomberg TV Mongolia Awards 2022”

ШИЛДЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЗӨВЛӨХ

“Global Banking & Finance Review”

ШИЛДЭГ ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ

 

“Global Banking & Finance Review”

ШИЛДЭГ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН КОМПАНИ

“Global Business Magazine”

ШИЛДЭГ ҮНЭТ ЦААСНЫ КОМПАНИ