2022-12-25

МЭДЭГДЭЛ

“Монголын хөрөнгийн бирж” ТӨХК-ийн нийтэд санал болгон гаргаж буй үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны захиалгыг 2022 оны 12 дугаар сарын 26, 27, 28, 30-ны өдрүүдэд 10-17 цагийн хооронд хүлээн авахтай холбогдуулан урьдчилсан захиалгын эрэлт өндөр байгаа тул үнэт цаас гаргагч “Монголын хөрөнгийн бирж”-ээс ирүүлсэн чиглэлийн дагуу захиалгын хуваарилалтыг дараах байдлаар хийхээр болсныг мэдэгдэж байна. 

  1. Үнэт цаасны танилцуулгад заасан стратегийн хөрөнгө оруулагчийн шаардлагыг хангасан хөрөнгө оруулагчдын урьдчилсан захиалгыг 2022 оны 12 сарын 26-ны 10:00 цагаас эхлэн 2022 оны 12 сарын 27-ны 18:00 хүртэл цаг хугацааны дарааллаар эхний 83 хүсэлтийг бүртгэж авах, ингэхдээ хамаарал бүхий этгээдүүдийн захиалгын хувь хэмжээг 5 хувь хүрэхгүй байх зарчмыг баримтлах; 
  2. Урьдчилсан захиалгыг бүртгэхдээ стратегийн хөрөнгө оруулагчид тавигдах шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгаж,  стратегийн хөрөнгө оруулагчаар орохыг мэдэгдсэн хүсэлтийн хамт хөрөнгө оруулалтын дүнг ҮЦТХТ-н данс, номинал данс, кастодионы дансанд байршуулсан баримтыг хавсаргах;
  3. Урьдчилсан захиалга авах хугацаа дууссан эсвэл эхний 83 хүсэлт бүртгэгдсэн нөхцөлд эдгээр урьдчилсан захиалгын дүнг хуваарилалт хийн, хамгийн багадаа 100,000,000 /нэг зуун сая/ төгрөг байхаар хуваарилж, хүсэлт ирүүлсэн стратегийн хөрөнгө оруулагч нарт мэдэгдэх; 
  4. Санал болгож буй нийт хувьцааны 90 хүртэл хувийг стратегийн хөрөнгө оруулагчдад, 10 хувь буюу 11,915,760 ширхгээс доошгүй тооны хувьцааг жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах зарчмын хүрээнд жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын захиалгын үнийн дүнгээс хамаарч үнэт цаас гаргагч болон үндсэн андеррайтер нар харилцан зөвшилцсөний үндсэнд стратегийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах нийт хэмжээг санал болгож буй хувьцааны 70 хувь буюу 83,410,322 ширхэг хүртэл бууруулах, жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдад хуваарилах хэмжээг санал болгож буй нийт хувьцааны 30 хувь буюу 35,747,281 ширхэг хүртэл нэмэгдүүлэх боломжтой байх; 
  5. МХБ-ийн “Үнэт цаасны анхдагч зах зээлийн арилжааны журам”-ын дагуу жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын захиалгыг хувь тэнцүүлэн хуваарилах тохиолдолд 500 /таван зуу/ ширхэг буюу 50,000 /тавин мянга/ төгрөг хүртэлх үнийн дүн бүхий захиалгуудыг бүрэн биелүүлж, үлдсэн захиалгуудыг хувь тэнцүүлэх; 
  6. Стратегийн хөрөнгө оруулагчид нь дараах хуулийн шаардлагыг хангасан байх
  • “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 56.5 дахь хэсэгт заасны дагуу “Аливаа этгээд дангаар болон холбогдох этгээдийн хамт энэ хуульд заасны дагуу нээлттэй хувьцаат компани болсон төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 4.1.29-д заасан нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч байхыг хориглоно”;
  • “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль”-ийн 56.6 дахь хэсэгт заасны дагуу “Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуулийн 3.1.5-д заасан улс төрд нөлөө бүхий этгээд, түүний хамаарал бүхий этгээд биржээр арилжаалах төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийн хувьцааг эзэмшихийг хориглоно.”;